Obchodní podmínky


A. Úvodní ustanovení
1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě "Rap Beats". Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
Objednávka a uzavření smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu "Rap Beats" jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu "Rap Beats", kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
Platební podmínky
Zboží bude zaplaceno:

1. Hotovostně - při osobním odběru

2. Dobírkou - Česká pošta

3. Převodem z účtu na náš účet: ČSOB, a. s. č.ú.: 216020764/0300. Jako variabilní symbol se uvede kód objednávky. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet).

Pokud není předem (např. emailem, nebo telefonicky) specifikován způsob zaplacení objednávky, zašleme na Váš email proformu faktury, s požadavkem na platbu bankovním převodem.
Dodací podmínky
1. Zboží lze odebrat:
    - osobně
    - bude doručeno Českou poštou

2. Cena za dopravné (ceny uvedeny včetně DPH) činí 100,- Kč a je účtována spolu s objednávkou. Doprava je zajištěna dodavatelem, a to po České republice - Česká pošta.
Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu "Rap Beats" a právním řádem platným v ČR.

2. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu do 10-ti dnů od zaplacení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit(závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
B. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Na e-mailovou adresu provozovatele
b) Poštou na adresu provozovatele
c) Osobním doručením

Kupující je povinen uvést:
a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)
b) Co nejvýstižnější popis závad
c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list)
2. Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
C. REKLAMACE UPLATNĚNÁ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen ihned podat (nejpozději do 24 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.
2. Záruční podmínky
a) Dodavatel poskytuje na uvedené zboží standardní záruční dobu, která činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.

b) Zákazník doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

c) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
    - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
    - špatným zacházením se zbožím atd.
    - zboží bylo poškozeno živly

e) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným, se stejnými parametry.
 

Login:
Heslo:
Přihlašovat automaticky
 
autor:
druh:
styl:
cw:
bpm:  od do
cena: od do
řadit dle:
 
Nejvíce vložených beats:
  • 1. Faiby (115 beats)
  • 2. Sasa (6 beats)
  • 3. Sinuz (6 beats)
  • 4. eMeReS (6 beats)
  • 5. KennyRough (2 beats)
Nejlepší producenti:
  • 1. Faiby (3.9/823x)